Ved å fortsette på dette nettstedet godkjenner du bruken av informasjonskapsler. Les mer om dette i vår Personvernerklæring
Jeg godtar

Forskning og utvikling

Tidslinje

 

1994

I 1994 leverte vi et RAS-anlegg til et universitet i USA (North Carolina State University, NCSU), for testing og sammenligning med et system de har undersøkt tidligere. Systemet besto av 4 tanker a 5 m3 utstyrt med vårt da patenterte OptiTrap-system for fjerning av tørrstoff direkte fra tankene. Systemet hadde en vannutskiftingsrate på 10 % per dag (99,5 % ved gjennomstrømning i tanken). Testen ble gjennomført med Tilapia, og resultatene viste 40-50 % bedre vekst i vårt system sammenlignet med systemer som har vært testet tidligere. NCSU konkluderte i sin publikasjon at dette er på grunn av den bedrede vannkvaliteten fra ECO-TRAP-systemet. Dette er publisert i internasjonale tidsskrifter og konferanser (ref. Dr. Tom Losordo, NCSU).

 

1995

I 1995 leverte vi et RAS-anlegg til Atlantic Salmon (smolt) til Nutreco ARC, Lerang forskningsstasjon, et system på 6 tanker a 5 m3, og systemet ble brukt i sesongene 1996 og 1997, fra oppstartsfôring (0,15g) til smoltifisering (50-70 gram) 55 000 stk.

 

Resultatene deres viser klart at det er mulig å produsere en smolt som er klar for sjøen den første våren ved hjelp av resirkulering og temperaturstyring. Nutreco bestilte også et system for sjøvann, ø8m tank der fisken ble holdt opp til 1 kg, med god vekst og overlevelse. Ref. driftsleder Arne Berge.

 

 

1994 - 1996

Test av eget system for resirkulering (RAS) ved North Carolina State University, USA.

 

 

1995 - 1997

EU-finansiert prosjekt i 1995-1997 (EUs innovasjonsprogram - utvikling av resirkuleringssystem for akvakultur) - 2 kommersielle fiskeoppdrettsanlegg og 3 leverandørselskaper og IFREMER.

 

 

1996 - 1998

Test av RAS i samarbeid med JIFAS, Japan.

 

 

2004 - 2005

Aquareg-prosjekt i 2004-2005 med Isidro de la Cal Group, Luso-Hispana de Acuicultura S.L med tanke på bruk av nye larvetanker for oppdrett av lyr.

 

 

2008 - 2009

Adapon, EU FRP7, 2008-2009. Utvikling av en automatisk prosess for intern innsamling, oppbevaring og bruk av en adaptiv bakteriekultur for fiskeoppdrett (ADAPOND). Har mottatt finansiering fra Norges forskningsråd (NFR) og Innovasjon Norge for gjennomføring av denne produktutviklingsaktiviteten i flere programmer fra 1993 – 2007.

 

 

Kommersielle leveranser

Siden 1998 har AquaOptima levert kommersielle RAS-anlegg over hele verden for ulike fiskeslag for ferskvann og sjøvann, varmt og kaldt vann.

 

 

Teknisk beskrivelse av teknologien

Alle eksperter fra vitenskapelige institusjoner som arbeider med resirkulering i akvakultur peker på behovet for kontroll med tørrstoff som partikulært organisk materiale. Det er viktig å holde stabil og god vannkvalitet med lave nivåer av ammoniakk og nitritt.

 

AquaOptima har det mest effektive doble avløpssystemet på markedet og OptiTrap er dokumentert å fjerne mer enn 90 % av sedimenterbare faststoffer i gjennomstrømningssystemer (98 % av fôrrester og 91 % av ekskrementer), og om lag 50 % av de totale oppløste faststoffene i RAS (ref. SINTEF og NCSU).

 

Disse partiklene fjernes før avløpsvannet forlater tanken, noe som hindrer at de større partiklene blir knust og danner en mengde mindre partikler. Dette gjør det mulig å designe RAS med mindre biofilter enn andre systemer og som dermed gir en mer stabil vannkvalitet. Vi har utviklet vårt eget resirkuleringssystem basert på dette systemet for fjerning av faststoff.

 

Mikrofilter har typisk 50-55 % effektivitet, så en betydelig mengde organiske stoffer passerer dermed til biofilteret. Biofiltere vil få en ekstra høy belastning av organiske stoffer i perioder med overfôring, hvis det ikke finnes et dobbelt avløpssystem for fjerning av tørrstoffer i tanken.

 

Giftig ammoniakk som fisken utsondrer reduseres til nitrat i biofilteret og denne nitrifiseringprosessen blir mindre effektiv hvis mengden organiske stoffer som kommer til biofilteret blir for stor.

 

Bruk av fjerning av faststoffer direkte fra tanken gjør det mulig å designe RAS med mindre biofilter. Figuren under viser den organiske belastning på et biofilter i et system med og uten OptiTrap.

 

Tallene er hentet fra en studie fra NCSU).

 

Driftserfaringer fra RAS som ikke har et system for fjerning av faststoffer i tanken viser at høye nivåer av ammoniakk kan forekomme i perioder med overfôring, noe som fører til fiskedød.

 

Systemer uten fjerning av faststoffer fra tankene er ofte designet med et ekstra biofilter med heterotrofiske bakterier for å redusere innholdet av organiske stoffer for nitrifisering. Slike nedsenkede biofiltre må rengjøres jevnlig ved hjelp av spylepumper eller manuell rengjøring.

 

AquaOptima har valgt prosesser i resirkuleringssystemet som er enkle å bruke og som gir stabil vannkvalitet. Korrekt fôring og jevnlig rengjøring av slanger fra OptiTrap er det som trengs for å oppnå et pålitelig system.

 

Vi startet med å bruke biologiske filtre som biofilter, de er enkle i bruk og gir, i kombinasjon med OptiTrap, en stabil vannkvalitet. Disse filtrene må imidlertid rengjøres jevnlig, en operasjon som de fleste fiskeoppdrettere ønsker å unngå. Derfor har vi, siden oktober 2007, inngått et samarbeid med KrügerKaldnes AS (et datterselskap i Veolia) for bruk av deres KaldnesTM “moving bed”-prosess (MBBR).

 

De eier den patenterte “moving bed”-prosessen, både mediet og prosessen, og har mange års erfaring med design og levering av slike reaktorer for biofiltrering av vann, offentlig og industrielt avløpsvann, så vel som for RAS. Vi tilbyr nå kun en biofilterløsning basert på “moving bed”-prosessen.

 

For å forbedre effekten av mikrosilen og biofilteret tilfører vi ofte ozon til avløpsrøret før mikrosilen; dette bidrar til at de fine partiklene koagulerer, reduserer mengden organiske stoffer, noe som gir bedre nitrifisering og reduserer risikoen for periodisk høye nitrittnivåer.

 

 

Erfaringer fra kommersielle RAS-anlegg

Tiger Puffer Fish, Japan – Figuren under viser lignende virkning ved oppdrett av Tiger Puffer Fish i Japan der dårlige forhold i merdene påvirker veksten betydelig. Den viser at fisken i AquaOptima RAS-anlegg ble 1 kg etter 13 måneder, mens fisken i merdene bare nådde 500 gram i den samme perioden, fôret opp av samme selskap. Det viser klart virkningen av å ha stabil temperatur og vannkvalitet sammenlignet med de naturlige svingningene som alltid oppstår i sjøen.

 

Atlantic Salmon, Norge – AquaOptima RAS-anlegg ble installert hos Aakvik Settefisk (smoltanlegg for laks) i 2004 for en ø8m (100 m3) som en test for evaluering av bruken av RAS. Etter 2 sesonger bestemte oppdretteren seg for å bygge om fiskeoppdrettsanlegget for alle ø8m tanker utenfor. Sommeren 2006. 2 måneder etter å ha sluppet ut smolten i merdene hadde de infeksiøs pankreasnekrose (IPN) i sjøen. Fisken var satt ut i merdene på en måte slik at de kunne separerer smolten som kom fra gjennomstrømningstankene og tanken med resirkulering. Ifølge overlevelsesregistreringer hadde fisken som kom fra tanker med AquaOptima RAS-anlegg mindre enn 50 % dødelighet sammenlignet med fisken som kom fra gjennomstrømningstankene (se tabellen under).

 

Dette viser at resirkulering kan være en fordel, fordi tankene kan drives med tilstrekkelig vanngjennomstrømning (uavhengig av perioder med tørke), og RAS skaper også en mer stabil vannkvalitet fordi variasjoner i vannkvalitet på grunn av regn og andre forhold unngås.